โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

ประชาสัมพันธ์การส่งข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปี ๒๕๖๒ ภายใต้โครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.)

ประชาสัมพันธ์การส่งข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปี ๒๕๖๒ ภายใต้โครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.)

      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ดำเนินการสนองงานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.)ตามแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ ๕ ปีที่หก (๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) ภายใต้หลักการในการบูรณาการทั้งบุคลากร งบประมาณ และภาระงานให้สอดคล้องโดยมุ่งหวังให้เกิดความสัมฤทธิ์ผลให้บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์  สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน จึงขอเชิญชวนท่านคณาจารย์ ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ.) โดยรับทราบรายละเอียดได้ที่ 

https://cttc.rmutl.ac.th/news/4822-ประชาสัมพันธ์-ประกาศรับข้อเสนอทุนวิจัยประจำปี-2562


การเข้าชม 153 ครั้ง
เอกสารดาวน์โหลด