โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

การประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ อพ.สธ. - มทร.ล้านนา ครั้งที่ 1/2560

การประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ  อพ.สธ. - มทร.ล้านนา ครั้งที่ 1/2560

การประชุม ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (อพ.สธ. - มทร.ล้านนา)” วันพุธที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา


การเข้าชม 154 ครั้ง
เอกสารดาวน์โหลด