โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

ประชุมคณะกรรมการ(อพ.สธ.-มทร.ล้านนา) ครั้งที่ 1/2560

ประชุมคณะกรรมการ(อพ.สธ.-มทร.ล้านนา) ครั้งที่ 1/2560

  วันที่ 12 มกราคม 2560 สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา(อพ.สธ-มทร.ล้านนา)ครั้งที่ 1/2560 เพื่อดำเนินการรายงานผลการดำเนินการโครงการ อพ.สธ-มทร.ล้านนา ประจำปีงบประมาณ 2559 และดำเนินการพิจารณาแผนปฏิบัติงาน ประจำปี 2560 และแผนแม่บท อพ.สธ.-มทร.ล้านนา ระยะ ห้าปีที่ 6 (2559-2564)  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท พิพิธสมบัติ รองอธิการบดีด้านวิชาการและกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานในการประชุม และ ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ เลขานุการ คณะกรรมการ อพ.สธ. และรองหัวหน้าสำนักงาน อพ.สธ. ฝ่ายวิชาการ  พร้อมด้วย คณะกรรมการ อพ.สธ-มทร.ล้านนา เข้าร่วมประชุม


การเข้าชม 201 ครั้ง
เอกสารดาวน์โหลด