ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ

การฝึกอบรมการใช้สารชีวภัณฑ์ในการป้องกันกำจัดศัตรูพืช ประจำปี 2559

การฝึกอบรมการใช้สารชีวภัณฑ์ในการป้องกันกำจัดศัตรูพืช ประจำปี 2559

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ร่วมสนองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ โดย มีกิจกรรม การบริหารจัดการควบคุมศัตรูพืชอย่างปลอดภัยในศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริโดยจัดให้มีการดำเนินโครงการฝึกอบรมการใช้สารชีวภัณฑ์ในการป้องกันกำจัดศัตรูพืช ประจำปีงบประมาณ 2559 เพื่อให้การดำเนินงานสนองงาน เป็นไปอย่างมีระบบ และมีการสนับสนุน ส่งเสริมให้อาจารย์ นักวิจัย เจ้าหน้าที่  ของมหาวิทยาลัย ร่วมดำเนินการ และเผยแพร่ผลงานของมหาวิทยาลัย ให้เกิดความยั่งยืนภายใต้ความเป็นอยู่ที่พอเพียง และเกิดองค์ความรู้สืบทอดต่อไป


การเข้าชม 400 ครั้ง