ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ

การรับเสด็จฯ และรายงานผลการดำเนินการประจำปี 2558

การรับเสด็จฯ และรายงานผลการดำเนินการประจำปี 2558

          ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ เป็นหน่วยงานที่ตั้งขึ้นตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่มีพระประสงค์จะพัฒนาพันธุ์พืชที่เป็นวิถีชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น ให้เกิดความยั่งยืน ที่พึ่งพาตนเองได้ในเรื่องพันธุ์พืช ปัจจุบันเกษตรส่วนใหญ่ต้องพึ่งพาเมล็ดพันธุ์จากบริษัท ซึ่งมักจะเป็นลูกผสมที่ให้ผลผลิตสูงแต่ต้องมีการดูแลรักษามากและเมล็ดพันธุ์มีราคาแพง ที่สำคัญเกษตรกรไม่สามารถเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ทำพันธุ์ต่อไป ต้องซื้อใหม่ทุกครั้งในการปลูก ทำให้เพิ่มต้นทุนการผลิตมากยิ่งขึ้น และที่สำคัญองค์ความรู้ และภูมิปัญญากับการผลิตเมล็ดพันธุ์หรือการรู้จักคัดเลือกเริ่มสูญหายไปจากวิถีชีวิตของเกษตรกรเพื่อให้เกษตรกรมีพันธุ์ที่ดีถึงแม้ไม่ใช่พันธุ์ที่ดีที่สุด ในเชิงเศรษฐกิจ แต่จะพันธุ์ที่ดีพอสมควร สามารถสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพในครัวเรือน สร้างความแข็งแรงมั่นคงให้เกิดแก่ตนเองและครอบครัวได้อย่างยั่งยืน

             มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา ซึ่งได้รับผิดชอบในส่วนของการวางแผนงานและการปลูกบนพื้นที่ ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพ็ญศิริ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย และพื้นที่ของมหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา จึงได้ดำเนินการโครงการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีและถวายรายงานผลการดำเนินงานศูนย์พัฒนา พันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ประจำปี 2558 ณ ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพ็ญศิริ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย


การเข้าชม 413 ครั้ง