ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ

การฝึกอบรมการใช้สารชีวภัณฑ์ในการป้องกันกำจัดศัตรูพืชและการผลิตเมล็ดพันธุ์ประจำปีงบประมาณ 2560

การฝึกอบรมการใช้สารชีวภัณฑ์ในการป้องกันกำจัดศัตรูพืชและการผลิตเมล็ดพันธุ์ประจำปีงบประมาณ 2560

       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ร่วมสนองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ทั้งในพื้นที่โครงการ ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย มีกิจกรรม ได้แก่  การสนับสนุนงานของศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ การปลูกพืชเพื่อพัฒนา ปรับปรุงและผลิตเมล็ดพันธุ์ภายใต้โครงการที่รับพระราชทานพระราชานุมัติ การศึกษาวิจัย และการสนับสนุนการเรียนการสอนนักศึกษา โดยสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน  เป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ดูแล ดำเนินการ การติดตามความก้าวหน้า และสนับสนุนงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริใน 4 โครงการหลักได้แก่

          1. โครงการ การพัฒนาพันธุ์และรักษาพันธุ์พืชผักและพืชอาหาร 11 ชนิด  

          2. โครงการ การผลิตเมล็ดผักประจำปี 2560

          3. โครงการ  การบริหารจัดการควบคุมศัตรูพืชอย่างปลอดภัยในศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์ฯ

          4. โครงการ การผลิตแตงกวา และ มะเขือเทศ ผลสดทั้งปีในพื้นที่ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ

           เพื่อสนับสนุนให้การดำเนินการเป็นไปอย่างเรียบร้อย สถาบันจึงได้ดำเนินการฝึกอบรมการใช้สารชีวภัณฑ์ในการป้องกันกำจัดศัตรูพืช และการผลิตเมล็ดพันธุ์ ประจำปีงบประมาณ 2560 ระหว่างวันที่ 1ุ6-17 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย


การเข้าชม 249 ครั้ง