การสนองงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

เวทีเครือข่ายรักษ์น้ำ สร้างคน ครั้งที่ 12

เวทีเครือข่ายรักษ์น้ำ สร้างคน ครั้งที่ 12

       สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ร่วมดำเนินการ เวทีเครือข่ายรักษ์น้ำ สร้างคน 84 ตำบลวิถีพอเพียงภาคเหนือ โดยดำเนินการจัดเวทีครั้งที่ 12 ในหัวข้อ สามยุทธศาสตร์พลังสู่ความมั่นคงของชุมชน   ระหว่างวันที่ 28 – 30 มีนาคม 2559 ณ ตำบลแม่นะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยครือข่ายรักษ์น้ำ สร้างคน 84 ตำบลวิถีพอเพียงภาคเหนือ บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) มูลนิธิอุทกภัฒน์ สถาบันลูกโลกสีเขียว สำนักงานสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ เครือข่ายมหาวิทยาลัย และเครือข่ายภาคเหนือและภาคี เป็นต้น ให้เกิดการบูรณาการร่วมกัน นำความรู้ไปพัฒนาการขับเคลื่อนการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชนอย่างแท้จริง


การเข้าชม 288 ครั้ง
E-book 0