%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AF

ประชาสัมพันธ์การส่งข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปี ๒๕๖๒ ภายใต้โครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.)

ประชาสัมพันธ์การส่งข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปี ๒๕๖๒ ภายใต้โครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.)

      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ดำเนินการสนองงานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.)ตามแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ ๕ ปีที่หก (๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) ภายใต้หลักการในการบูรณาการทั้งบุคลากร งบประมาณ และภาระงานให้สอดคล้องโดยมุ่งหวังให้เกิดความสัมฤทธิ์ผลให้บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์  สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน จึงขอเชิญชวนท่านคณาจารย์ ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ.) โดยรับทราบรายละเอียดได้ที่ 

https://cttc.rmutl.ac.th/news/4822-ประชาสัมพันธ์-ประกาศรับข้อเสนอทุนวิจัยประจำปี-2562


การเข้าชม 49 ครั้ง