%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AF

การประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ อพ.สธ. - มทร.ล้านนา ครั้งที่ 1/2560

การประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ  อพ.สธ. - มทร.ล้านนา ครั้งที่ 1/2560

การประชุม ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (อพ.สธ. - มทร.ล้านนา)” วันพุธที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา


การเข้าชม 67 ครั้ง