%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B8%8A%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B9%87%E0%B8%8D%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4

การรับเสด็จฯ และรายงานผลการดำเนินการประจำปี 2558

การรับเสด็จฯ และรายงานผลการดำเนินการประจำปี 2558

          ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ เป็นหน่วยงานที่ตั้งขึ้นตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่มีพระประสงค์จะพัฒนาพันธุ์พืชที่เป็นวิถีชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น ให้เกิดความยั่งยืน ที่พึ่งพาตนเองได้ในเรื่องพันธุ์พืช ปัจจุบันเกษตรส่วนใหญ่ต้องพึ่งพาเมล็ดพันธุ์จากบริษัท ซึ่งมักจะเป็นลูกผสมที่ให้ผลผลิตสูงแต่ต้องมีการดูแลรักษามากและเมล็ดพันธุ์มีราคาแพง ที่สำคัญเกษตรกรไม่สามารถเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ทำพันธุ์ต่อไป ต้องซื้อใหม่ทุกครั้งในการปลูก ทำให้เพิ่มต้นทุนการผลิตมากยิ่งขึ้น และที่สำคัญองค์ความรู้ และภูมิปัญญากับการผลิตเมล็ดพันธุ์หรือการรู้จักคัดเลือกเริ่มสูญหายไปจากวิถีชีวิตของเกษตรกรเพื่อให้เกษตรกรมีพันธุ์ที่ดีถึงแม้ไม่ใช่พันธุ์ที่ดีที่สุด ในเชิงเศรษฐกิจ แต่จะพันธุ์ที่ดีพอสมควร สามารถสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพในครัวเรือน สร้างความแข็งแรงมั่นคงให้เกิดแก่ตนเองและครอบครัวได้อย่างยั่งยืน

             มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา ซึ่งได้รับผิดชอบในส่วนของการวางแผนงานและการปลูกบนพื้นที่ ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพ็ญศิริ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย และพื้นที่ของมหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา จึงได้ดำเนินการโครงการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีและถวายรายงานผลการดำเนินงานศูนย์พัฒนา พันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ประจำปี 2558 ณ ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพ็ญศิริ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย


การเข้าชม 270 ครั้ง