%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B8%8A%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B9%87%E0%B8%8D%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4

การฝึกอบรมการใช้สารชีวภัณฑ์ในการป้องกันกำจัดศัตรูพืช ประจำปี 2559

การฝึกอบรมการใช้สารชีวภัณฑ์ในการป้องกันกำจัดศัตรูพืช ประจำปี 2559

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ร่วมสนองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ โดย มีกิจกรรม การบริหารจัดการควบคุมศัตรูพืชอย่างปลอดภัยในศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริโดยจัดให้มีการดำเนินโครงการฝึกอบรมการใช้สารชีวภัณฑ์ในการป้องกันกำจัดศัตรูพืช ประจำปีงบประมาณ 2559 เพื่อให้การดำเนินงานสนองงาน เป็นไปอย่างมีระบบ และมีการสนับสนุน ส่งเสริมให้อาจารย์ นักวิจัย เจ้าหน้าที่  ของมหาวิทยาลัย ร่วมดำเนินการ และเผยแพร่ผลงานของมหาวิทยาลัย ให้เกิดความยั่งยืนภายใต้ความเป็นอยู่ที่พอเพียง และเกิดองค์ความรู้สืบทอดต่อไป


การเข้าชม 251 ครั้ง