%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AF

รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศูนย์การเรียนรู้ ตชต.จังหวัดตาก

รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศูนย์การเรียนรู้ ตชต.จังหวัดตาก

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมสนองโครงการตามพระราชดำริ เพื่อเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จพระราชดำเนินตรวจเยี่ยม ศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของจังหวัดตาก จำนวน 7 แห่ง

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก รับมอบหมายให้ดำเนินการรับผิดของสถานที่รับเสด็จ ณ ศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนในความรับผิดชอบของจังหวัดตาก ดังนี้

  1. จัดตกแต่งสถานที่ อาคารเรียน ห้องเรียน ห้องทรงงาน
  2. จัดทำห้องสมุด
  3. ดำเนินการติดตั้งและปรับปรุงระบบไฟฟ้าในอาคารเรียน
  4. จัดนิทรรศการในโครงการสนองพระราชดำริ
  5. จัดอาหารสำหรับขึ้นโต๊ะเสวย และ ผู้ติดตาม

ในการร่วมมือดำเนินกิจกรรมดังกล่าว เป็นการแสดงศักยภาพด้านเทคโนโลยีและการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในภาพรวมต่อผู้ร่วมรับเสด็จ อีกทั้ง ยังเป็นการบูรณาการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานราชการภายนอก และชุมชน


การเข้าชม 63 ครั้ง
E-book 0