%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AF

หนังสือเฉลิมพระเกียรติฯ ชุด นวราชมงคล เฉลิมพระชนม์ ๖๐ พรรษา

หนังสือเฉลิมพระเกียรติฯ ชุด นวราชมงคล เฉลิมพระชนม์ ๖๐ พรรษา

     จากการที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง ๙ แห่ง ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี รวมถึงพระบรมวงค์ษานุวงศ์นั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง ๙ แห่ง ได้ร่วมแสดงออกถึงความจงรักษ์ภักดีนอกเหนือจากงานประจำที่สนองงานในเบื้องพระยุคลบาท โดยดำเนินการจัดทำหนังสือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘  ในชื่อหนังสือชุด นวราชมงคล เฉลิมพระชนม์ ๖๐ พรรษา ประกอบด้วยหนังสือ ๓ เล่ม คือ

     เล่มที่ ๑ นวราชมงคล สิริดล ตามรอยพระบาท 

     เล่มที่ ๒ นวราชมงคล สิริราษฎร์ เขษมสมัย   

     เล่มที่ ๓ นวราชมงคล สิริไทย ทิพศิลป์


การเข้าชม 264 ครั้ง
E-book 0