โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

ภาพรวมการดำเนินงาน โครงการ อพ.สธ.-มทร.ล้านนา

ผู้แต่ง มทร.ล้านนา

ภาพรวมการดำเนินงาน โครงการ อพ.สธ.-มทร.ล้านนา

ภาพรวมการดำเนินงาน

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (อพ.สธ.-มทร.ล้านนา)

          มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา ได้เริ่มดำเนินการสนองงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ.) เมื่อครั้งยังเป็นสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ก่อนการก่อตั้งมหาวิทยาลัยเมื่อปี 2548 และเมื่อเป็นมหาวิทยาลัยแล้วก็ได้สนองพระราชดำริอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งถึงปัจจุบัน อันมีโครงการที่ได้ดำเนินการดังต่อไปนี้

 1. รวบรวม คัดเลือก อนุรักษ์ และใช้ประโยชน์จาก ผักเชียงดา ผักย่านาง พืชมะเกี๋ยง มะปราง   กล้วย ยอบ้าน สบู่ดำ ถั่วเหลือง ข้าวอินทรีย์ ข้าวไร่ ต๋าว อาโวคาโด และผักพื้นบ้าน เป็นต้น
 2. การสำรวจและการอนุรักษ์พันธุกรรมกล้วยไม้ไทย แหย่งและหวาย 
 3. โครงการอุทยานผักพื้นบ้าน ว่านสมุนไพร พรรณไม้พุ่มประดับ พรรณไม้ไทยในสวนปาล์ม พรรณไม้น้ำ 
 4. การสำรวจความหลากหลายของปลา สัตว์น้ำ พืชน้ำ และการใช้ประโยชน์
 5. การเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อพัฒนาการผลิตพันธุ์ กระเจียว กระชายดำ มะเกี๋ยง ต๋าว
 6. การแปรรูปและใช้ประโยชน์จาก มะไฟจีน มะเดื่อภูฟ้า มะแข่วน  สาหร่ายไก สาหร่ายลอน ตาล และลาน
 7. กระบวนการจัดการองค์ความรู้ทางด้านการอนุรักษ์เห็ดป่าในจังหวัดน่าน
 8. โครงการพัฒนาบุคลาการผู้ปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของ กระทรวงศึกษาธิการ
 9. โครงการฝึกอาชีพระยะสั้น ๕  หมู่บ้าน ในพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
 10. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นแก่ราษฎร
 11. กิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชให้นักศึกษา
 12. การศึกษาศักยภาพในการดำรงชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาเขตพื้นที่ลำปาง
 13. โครงการสุดเขตแดนหิมาลัยที่เมืองน่าน
 14. โครงการศึกษาการออกแบบปรับปรุงภายในพระตำหนัก เพื่อเป็นศูนย์ศึกษาการเสด็จพระราชดำเนินทรงงานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพระตำหนักภูฟ้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน
 15. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบชนเผ่ามลาบรี
 16. การจัดการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของเกษตรกร อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
 17. การพัฒนาพันธุ์พืชพื้นเมืองและการผลิตเมล็ดพันธุ์
 18. การสนับสนุนพัฒนาพลังงานทางเลือกชุมชน ขุนตื่นน้อย
 19. โครงการภายใต้โครงการยกระดับปริญญานิพนธ์เป็นงานวิจัยตีพิมพ์ งานสร้างสรรค์ และงานบริการวิชาการสู่ชุมชน
 • โครงการภายใต้กรอบการดำเนินงาน อพ.สธ. ปี 2557 จำนวน 203 โครงการ
 • โครงการภายใต้กรอบการดำเนินงาน อพ.สธ. ปี 2558 จำนวน 188 โครงการ

การเข้าชม 715 ครั้ง
การดาวน์โหลด 30 ครั้ง
เอกสารดาวน์โหลด