ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ

ถั่วฝักยาว

ผู้แต่ง

ถั่วฝักยาว

บทนำ/บทคัดย่อ

     ถั่วฝักยาว เป็นอีกพืชหนึ่งที่เกษตรกรนิยมปลูกทั้งเพื่อใช้เป็นอาหาร และการจำหน่ายเป็นรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาจึงได้ทำการรวบรวมพันธุ์ และพัฒนาปรับปรุงพันธุ์จากคุณลักษณะทางการเกษตรของถั่วฝักยาวสด จำนวน ๑๐ สายพันธุ์ ได้แก่ สวก๑ YB๖ YB๘ YBMS๗ นิโกร ขวานทอง ไต้หวัน พิเศษ YBMS ๔ YBMS ๕ และ RYLBMS๕ ผลการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์ พบว่า พันธุ์
สวก ๑ เป็นพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูง และมีความยาวของฝัก มากกว่าพันธุ์อื่นๆ จึงคัดเลือกไว้เป็นพันธุ์เพื่อให้ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริใช้ปลูกทำเมล็ดขยายพันธุ์ต่อไป 


การเข้าชม 561 ครั้ง
การดาวน์โหลด 9 ครั้ง