ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ

มะเขือเทศพื้นเมือง

ผู้แต่ง มทร.ล้านนา

มะเขือเทศพื้นเมือง

บทนำ/บทคัดย่อ

     ประเทศไทยมีทรัพยากรพันธุ์พืชที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจหลากหลายชนิด แต่ด้วยความเปลี่ยนแปลงทางสภาพแวดล้อมของโลกและสภาพทางสังคมทำให้ทรัพยากรพันธุ์พืชที่มีอยู่เกิดความเสี่ยงที่จะสูญพันธุ์หรือลดความหลากหลายทางด้านพันธุกรรมลง ซึ่งจะเห็นได้ว่าเกษตรกรในปัจจุบัน นิยมใช้พันธุ์พืชลูกผสมมาปลูกเพื่อให้ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น มีความสม่ำาเสมอทางด้านคุณภาพของผลผลิต และปลูกพันธุ์พืชตามที่ตลาดต้องการ ดังนั้นพันธุ์พืชพื้นเมืองหลายชนิดไม่ได้นำามาใช้ประโยชน์ ในที่สุดพืชเหล่านั้นอาจสูญหายไป ปัญหาการปลูกพืชในปัจจุบันคือ มีการใช้สารเคมีป้องกันกำาจัดศัตรูพืชเป็นอย่างมาก ทำาให้มีสารตกค้างในผลผลิตและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้เพราะมีศัตรูพืชเข้าทำาลายเป็นประจำาเพราะพันธุกรรมพืชในแปลงมีลักษณะเหมือนกัน ทำให้ศัตรูพืชที่ใช้พืชนี้เป็นอาหารขยายพันธุ์เจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วตามปริมาณอาหารที่มีอย่างอุดมสมบูรณ์ เกษตรกรจึงจำาเป็นต้องใช้สารเคมีป้องกันผลผลิตของตนเอง จนทำาให้เกษตรกรเคยชินที่จะต้องใช้สารเคมี เพื่อลดความเสี่ยงจากความเสียหายที่จะเกิดจากศัตรูพืช

     ดังนั้นการพัฒนาพันธุ์พืชพื้นเมือง ซึ่งจะปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้เป็นอย่างดี และมีความทนทานต่อศัตรูพืชมาเป็นพืชทางเลือกให้เกษตรกร ได้มีโอกาสพึ่งพาตนเอง ลดต้นทุนการผลิตจะเป็นการช่วยแก้ไขปัญหาข้างต้นได้ระดับหนึ่ง ด้วยพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสนพระทัยที่จะพัฒนาพืชอาหารพื้นเมืองต่างๆ ที่เป็นทรัพยากรพันธุ์พืชที่มีคุณค่า จึงเป็นแนวทางที่จะแก้ไขและสร้างความมั่นคงทางพืชอาหารให้กับประเทศชาติได้ ส่วนพันธุ์พืชที่มอบให้ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชฯ ในครั้งนี้ เป็นมะเขือเทศพื้นเมืองทั้งสองพันธุ์ ซึ่งเป็นพันธุ์ที่ผ่านการคัดเลือกมาแล้วหลายรุ่น โดยคัดเลือกให้มีลักษณะทางสัณฐานวิทยาภายนอกเหมาะสมกับฤดูกาลเจริญเติบโตดีทนทานต่อศัตรูพืช ทั้งนี้ได้ต้นพันธุ์ ที่มีลักษณะแตกต่างกันสองพันธุ์ คือ พันธุ์หนึ่งมีใบมากและมีขนาดใบใหญ่ เหมาะที่จะปลูกในฤดูร้อน และอีกพันธุ์หนึ่งมีจำานวนใบน้อย ขนาดใบเล็กเหมาะที่จะปลูกในฤดูฝนแต่ทั้งสองพันธุ์สามารถปลูกและเจริญเติบโตได้ทุกฤดูและมีผลผลิตค่อนข้างสูง ทั้งนี้ พืชทั้งสองชนิดนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้น ที่ยังคงต้องศึกษาและพัฒนาพันธุ์พืชพื้นเมืองอื่นๆเพิ่มขึ้นและนำาพืชเหล่านั้นไปให้เกษตรกรได้ใช้ประโยชน์และอาจจำเป็นต้องสร้างนักพัฒนาพันธุ์พืชชุมชนขึ้นเพื่อช่วยให้เกิดเครือข่ายต่อยอดการรักษาพัฒนาพันธุ์พืชเหล่านั้นให้ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อไป


การเข้าชม 595 ครั้ง
การดาวน์โหลด 28 ครั้ง