%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B8%8A%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B9%87%E0%B8%8D%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4

บวบเหลี่ยม

ผู้แต่ง มทร.ล้านนา

บวบเหลี่ยม

บทนำ/บทคัดย่อ

     บวบเหลี่ยม เป็นพืชผักอีกชนิดหนึ่งที่ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริให้ความสนใจและให้ความสำคัญ
โดยมอบหมายให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาทำการพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์ คัดเลือกพันธุ์ เพื่อสนอง
ตอบต่อความต้องการและความนิยมจากประชาชนโดยเฉพาะในระดับท้องถิ่นเพราะผักชนิดนี้มีรสอร่อย จะออกดอกติดผลได้ทุกฤดูใช้ประโยชน์ได้ทั้งส่วนใบ ดอก ผล เปลือกผล ขั้วผล เมล็ด เถา น้ำจากเถาและราก เป็นได้ทั้งอาหารและยาสมุนไพร
     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จึงได้ทำการรวบรวมพัฒนาปรับปรุงพันธุ์บวบเหลี่ยมจาก ๑๘ สายพันธุ์ และพบว่าพันธุ์หมายเลขที่ ๑๓ มีผลผลิตน้ำหนักรวมมากที่สุด คือ ๖๓.๕๐ กิโลกรัมต่อ ๑๐ ต้นต่อ ๘ ตารางเมตร จึงได้ทำการคัดเลือกพันธุ์บวบเหลี่ยมเบอร์ ๑๓ ไว้เป็นพันธุ์คัดใหม่ 


การเข้าชม 379 ครั้ง
การดาวน์โหลด 6 ครั้ง