%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B8%8A%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B9%87%E0%B8%8D%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4

ข้าวโพดเทียนหวาน

ผู้แต่ง มทร.ล้านนา

ข้าวโพดเทียนหวาน

บทนำ/บทคัดย่อ

     ข้าวโพดหวานเป็นข้าวโพดฝักสด ที่นิยมรับประทานเป็นอาหารว่างโดยทั่วไป ประเทศไทยเป็นประเทศผู้ผลิตข้าวโพดหวานรายใหญ่ของโลก สามารถส่งออกผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวานฝักปีละหลายพันล้านบาท พัฒนาการทางด้านพันธุ์ข้าวโพดหวานเน้นหนักไปเพื่อการอุตสาหกรรม ดังนั้น พันธ์ุข้าวโพดหวานที่มีอยู่ทั่วไป มักจะเป็นพันธุ์ลูกผสมที่เกษตรกรผู้ปลูกต้องซื้อจากบริษัทเมล็ดพันธุ์ทุกครั้งที่จะปลูก นอกจากนี้ยังมีขนาดฝักใหญ่ไม่เหมาะแก่การนำเสิร์ฟขึ้นโต๊ะอาหารทั้งฝัก ข้าวโพดหวานฝักเล็กพันธ์ุใหม่ นี้ได้พัฒนามาจากการนำข้าวโพดเทียน พันธุ์พื้นเมืองของไทย มาเปลี่ยนให้มียีนส์หวานพิเศษ และควบคุมคุณภาพของเมล็ด โดยคงลักษณะขนาดฝักเท่าหรือใกล้เคียงกับข้าวโพดเทียน และให้เป็นพันธุ์ที่เกษตรกรสามารถเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เองได้ เหมาะสำหรับใช้เป็นพันธุ์ต้มฝักสดเพื่อการจำหน่ายแก่ผู้บริโภครายย่อย และสามารถนำเสิร์ฟขึ้นโต๊ะอาหารได้ทั้งฝัก

     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้นำเสนอพันธุ์ข้าวโพดหวานฝักเล็กหรือเรียกว่า “เทียนหอม” ให้ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริทดลองปลูกเพื่อจำหน่ายในร้านค้าของศูนย์ฯ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๒
พบว่าข้าวโพดหวานฝักเล็กพันธ์ใหม่นี้ได้รับความนิยมในการบริโภคเป็นอย่างดี นอกจากนี้ได้ร่วมมือกันผลิตเมล็ดพันธุ์เพื่อจำหน่ายจ่ายแจกกับเกษตรกรผู้สนใจปลูกเป็นอาชีพทางเลือกต่อไป


การเข้าชม 199 ครั้ง
การดาวน์โหลด 15 ครั้ง