%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B8%8A%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B9%87%E0%B8%8D%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4

 มะเขือเทศ เบอร์ 3

ผู้แต่ง มทร.ล้านนา

 มะเขือเทศ เบอร์ 3

บทนำ/บทคัดย่อ 

     มะเขือเทศเป็นพืชล้มลุก มีการปลูกมานานเพาะเป็นอาหารประจำครัวเรือนใช้เป็นส่วนประกอบของอาหารต่างมากมาย ปัจจุบันมะเขือเทศเป็นผักที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ นิยมปลูกโดยทั่วไปทั้งในเขตร้อนชื้นและเขตอบอุ่น เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาได้มีโอกาสร่วมสนองงานในสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ ณ ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักพันธ์เพ็ญศิริ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย พัฒนาพันธุ์พืชพื้นเมืองต่างๆให้เกิดประโยชน์และเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์พืชสร้างความมั่นคงทางอาหาร
     มะเขือเทศพื้นเมืองเป็นอีกพืชหนึ่งที่มีการพัฒนาขึ้นมาให้เกิดประโยชน์กับประชาชนทั่วไป มะเขือเทศเบอร์ ๓ เกิดจากการกระจายตัวของพันธุกรรมซึ่งปรากฏลักษณะดีของพันธุ์ที่ได้จากการคัดเลือกในกลุ่มประชากรของมะเขือเทศพื้นเมือง
เบอร์ ๑ และ เบอร์ ๒ ซึ่งเป็นลักษณะที่แตกต่างจากลักษณะเดิมจึงได้คัดเลือกและเก็บเมล็ดพันธุ์ปลูกต่อๆกันหลายรุ่น


การเข้าชม 324 ครั้ง
การดาวน์โหลด 11 ครั้ง