ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ

เกี่ยวกับหน่วยงาน

โครงการสนองงานศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ

โครงการสนองงานศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ

          สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิชัยพัฒนาร่วมกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ดำเนินการจัดตั้ง "ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ" ขึ้น เป็นที่ระลึกในวาระครบรอบ 100 ปี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ ในบริเวณส่วนหนึ่งของที่ดินราชพัสดุ ทะเบียนที่ อชร 1 ตำบนโป่งผ่า อำเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย ในพื้นที่ 135 ไร่ 1 งาน 10.3 ตารางวา ซึ่งกรมธนารักษ์ได้น้อมเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อทรงใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของมูลนิธิชัยพัฒนา

          ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ได้มีการดำเนินกิจกรรม เพื่อตอบสนองความต้องการของเกษตรกรด้านพันธุ์พืช ทำการศึกษาพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับพันธุ์พืชแต่ละพื้นที่ มุ่งเน้นกิจกรรมด้านการรวบรวม และคัดเลือกพันธุ์ ผลิตพันธุ์ลูกผสม และสายพันธุ์ใหม่ รวมทั้งการพัฒนาพันธุ์พืชร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และสถาบันการศึกษา

แนวพระราชดำริ

          ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริปลูกพืชผักเพื่อผลิตเป็นเมล็ดพันธุ์ และเริ่มรับซื้อเมล็ดพันธุ์พืชจากโครงการอื่นๆของมูลนิธิชัยพัฒนา นำมาสะสมไว้เป็นเมล็ดพันธุ์พืชผักพื้นบ้าน เพื่อเป็นเมล็ดพันธุ์พระราชทานแก่ราษฎรทั่วไปและราษฎรที่ประสบภัยพิบัติ

     ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ รวบรวมพันธุ์พืชอาหารพื้นบ้าน เพื่อคัดเลือกพันธุ์ที่ดีเผยแพร่ ให้แก่เกษตรกร ให้เกษตรกรได้มีพันธุ์พืชที่มีคุณภาพดีพอสมควร มีความต้านทานโรคดีพอสมควร ให้ผลผลิตดีพอสมควร เพื่อให้เกษตรกรนำพันธุ์ไปขยายหรือปลูกเองได้ในอนาคต โดยวางแผนที่จะพัฒนา พันธุ์พืชอาหารที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีพในชีวิตประจำวัน เพื่อให้เกษตรกรมีพันธุ์พืชที่ดี แม้ไม่ใช่พันธุ์ที่ดีที่สุดในเชิงเศรษฐกิจ แต่จะเป็นพันธุ์ที่ดีพอสมควร สามารถสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพให้กับครัวเรือน สร้างความแข็งแรงมั่นคงให้เกิดขึ้นกับตนเอง และครอบครัวได้อย่างยั่งยืน

การดำเนินงาน 

          มูลนิธิชัยพัฒนา มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ร่วมกันรวบรวมพันธุ์พืชอาหารพื้นบ้าน เพื่อที่จะคัดเลือกพันธุ์ที่ดีเผยแพร่แก่เกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรได้มีพันธุ์พืชที่มีคุณภาพดีพอสมควร มีความต้านทานโรคดีพอสมควร ให้ผลผลิตดีพอสมควร เพื่อให้เกษตรกรนำพันธุ์ไปขยาย หรือปลูกเองได้ในอนาคต ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ มีแผนงานที่จะพัฒนาพันธุ์พืชอาหารที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีพในชีวิตประจำวัน เพื่อให้เกษตรกรมีพันธุ์พืชที่ดี แม้ไม่ใช่พันธุ์ที่ดีที่สุดในเชิงเศรษฐกิจ แต่จะเป็นพันธุ์ที่ดีพอ สามารถสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพให้แก่ครัวเรือน สร้างความแข็งแรงมั่นคงให้เกิดขึ้นกับตนเองและครอบครัวได้อย่างยั่งยืน

          กลุ่มพืชไร่ คือ ข้าวโพดสีม่วง ถั่วเหลือง และข้าวไร่
          กลุ่มพืชตระกูลแตง คือ ฟักทอง แตง บวบ และแตงโม
          กลุ่มพืชผัก คือ ถั่วฝักยาว ผักโขม มันเทศ งา และผักกาดกวางตุ้ง