การสนองงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

เกี่ยวกับหน่วยงาน

การสนองงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

การสนองงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

การสนองงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

          พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชการที่ 9 ทรงเห็นว่าควรที่จะสร้างเสริมสิ่งที่ชาวบ้านในชนบทขาดแคลนและเป็นความต้องการ ซึ่งก็คือ ความรู้ในการทำมาหากิน การทำเกษตร โดยการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ พระองค์ทรงเน้นถึงความจำเป็นที่จะต้องมี “ตัวอย่างของความสำเร็จ” มีพระราชประสงค์ที่จะให้ราษฎรในชนบทมีโอกาสได้รู้ได้เห็นถึงตัวอย่างของความสำเร็จนี้และนำไปปฏิบัติได้เอง

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  เป็นมหาวิทยาลัยที่จัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคม เป็นกลุ่มสถาบันการศึกษาที่ มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีเป็นส่วนใหญ่ ผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาในบางสาขาวิชา และเน้นการพัฒนาสังคม โดยการประยุกต์ความรู้เพื่อบริการวิชาการ หรือวิชาชีพแก่สังคม จึงได้ร่วมสนองงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ   โดยได้มอบหมายให้สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนดำเนินโครงการ ติดตามผลการดำเนินงาน และรายงานผลการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

              - โครงการสนองงานศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จังหวัดเชียงราย       

              - โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

              - โครงการในพื้นที่พระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง น่าน ตาก พิษณุโลก และเชียงราย

E-book 0